Optymalizacja funkcji wyższego rzędu

Gdy już wiemy, czym są funkcje wyższego rzędu w Kotlinie, to możemy zadać pytanie – z wydajnością?

Cóż… JVM ma swoje ograniczenia i był projektowany z myślą o programowaniu obiektowym. Jednak natura funkcyjna powoduje, że mamy dużą ilość obiektów pośredniczących. Każda funkcja to osobny obiekt skojarzony z klasą, która jest reprezentowana jako inny obiekt. Coś, co ma sens w przypadku programowania obiektowego, gdzie poszczególne warstwy dostarczają części funkcjonalności tu, kończy się „nadprodukcją” stosu (dołóżmy jeszcze do tego dużo konstrukcji invoke virtual).

Twórcy języka Kotlin mając świadomość tego problemu postanowili wbudować w język mechanizm zwany inliningiem.

Problem

Przyjrzyjmy się poniższemu programowi:

Listing 1. „Klasyczne” wykorzystanie wyrażenia lambda jako HOF

fun main(args: Array<String>) {

  timingLog(1, 2, { a, b -> a + b })

}

fun <T, U, R> timingLog(a: T, b: U, f: (T, U) -> R): R {
  val watch = Stopwatch.createStarted()
  try {
    return f(a, b)
  }finally{
    println("call in ns: " + watch.elapsed(TimeUnit.NANOSECONDS))
  }
}

Mamy tu funkcję, która jako parametr przyjmuje inną funkcję i jej wywołanie obudowuje logowaniem czasu wykonania (PoC, bo tego się tak nie robi). Cała „magia” dzieje się w funkcji timingLog. Wprowadźmy słowo kluczowe inline:

Listing 2. Wywołanie funkcji inline

fun main(args: Array<String>) {

  timingLog(1, 2, { a, b -> a + b })

}

inline fun <T, U, R> timingLog(a: T, b: U, f: (T, U) -> R): R {
  val watch = Stopwatch.createStarted()
  try {
    return f(a, b)
  }finally{
    println("call in ns: " + watch.elapsed(TimeUnit.NANOSECONDS))
  }
}

Z punktu widzenia kodu nic tu się nie zmieniło. Ot dodaliśmy słówko, które tylko „zaśmieca” kod. W rzeczywistości inline powoduje, że kompilator przenosi kod funkcji timingLog oraz przekazanej jej lambdy w miejsce wywołania tej pierwszej.

Prawda kodu, a prawda bytecodu

Co oznacza „przenosi”? Rzućmy okiem na bytecode wygenerowany dla pierwszego przypadku:

Listing 3. bytecode pierwszego przypadku

Classfile /home/koziolek/workspace/oldone/blog_old/target/classes/pl/koziolekweb/blog/inlines/InlinesKt.class
 Last modified 2016-05-23; size 2658 bytes
 MD5 checksum d770a2c85d4400192ea83e0c72e4bd84
 Compiled from "Inlines.kt"
public final class pl.koziolekweb.blog.inlines.InlinesKt
 minor version: 0
 major version: 50
 flags: ACC_PUBLIC, ACC_FINAL, ACC_SUPER
Constant pool:
  #1 = Utf8        pl/koziolekweb/blog/inlines/InlinesKt
  #2 = Class       #1      // pl/koziolekweb/blog/inlines/InlinesKt
  #3 = Utf8        java/lang/Object
  #4 = Class       #3      // java/lang/Object
  #5 = Utf8        main
  #6 = Utf8        ([Ljava/lang/String;)V
  #7 = Utf8        Lorg/jetbrains/annotations/NotNull;
  #8 = Utf8        args
  #9 = String       #8      // args
  #10 = Utf8        kotlin/jvm/internal/Intrinsics
  #11 = Class       #10      // kotlin/jvm/internal/Intrinsics
  #12 = Utf8        checkParameterIsNotNull
  #13 = Utf8        (Ljava/lang/Object;Ljava/lang/String;)V
  #14 = NameAndType    #12:#13    // checkParameterIsNotNull:(Ljava/lang/Object;Ljava/lang/String;)V
  #15 = Methodref     #11.#14    // kotlin/jvm/internal/Intrinsics.checkParameterIsNotNull:(Ljava/lang/Object;Ljava/lang/String;)V
  #16 = Utf8        java/lang/Integer
  #17 = Class       #16      // java/lang/Integer
  #18 = Utf8        valueOf
  #19 = Utf8        (I)Ljava/lang/Integer;
  #20 = NameAndType    #18:#19    // valueOf:(I)Ljava/lang/Integer;
  #21 = Methodref     #17.#20    // java/lang/Integer.valueOf:(I)Ljava/lang/Integer;
  #22 = Utf8        pl/koziolekweb/blog/inlines/InlinesKt$main$1
  #23 = Class       #22      // pl/koziolekweb/blog/inlines/InlinesKt$main$1
  #24 = Utf8        INSTANCE
  #25 = Utf8        Lpl/koziolekweb/blog/inlines/InlinesKt$main$1;
  #26 = NameAndType    #24:#25    // INSTANCE:Lpl/koziolekweb/blog/inlines/InlinesKt$main$1;
  #27 = Fieldref      #23.#26    // pl/koziolekweb/blog/inlines/InlinesKt$main$1.INSTANCE:Lpl/koziolekweb/blog/inlines/InlinesKt$main$1;
  #28 = Utf8        kotlin/jvm/functions/Function2
  #29 = Class       #28      // kotlin/jvm/functions/Function2
  #30 = Utf8        timingLog
  #31 = Utf8        (Ljava/lang/Object;Ljava/lang/Object;Lkotlin/jvm/functions/Function2;)Ljava/lang/Object;
  #32 = NameAndType    #30:#31    // timingLog:(Ljava/lang/Object;Ljava/lang/Object;Lkotlin/jvm/functions/Function2;)Ljava/lang/Object;
  #33 = Methodref     #2.#32    // pl/koziolekweb/blog/inlines/InlinesKt.timingLog:(Ljava/lang/Object;Ljava/lang/Object;Lkotlin/jvm/functions/Function2;)Ljava/lang/Object;
  #34 = Utf8        [Ljava/lang/String;
  #35 = Utf8        f
  #36 = String       #35      // f
  #37 = Utf8        com/google/common/base/Stopwatch
  #38 = Class       #37      // com/google/common/base/Stopwatch
  #39 = Utf8        createStarted
  #40 = Utf8        ()Lcom/google/common/base/Stopwatch;
  #41 = NameAndType    #39:#40    // createStarted:()Lcom/google/common/base/Stopwatch;
  #42 = Methodref     #38.#41    // com/google/common/base/Stopwatch.createStarted:()Lcom/google/common/base/Stopwatch;
  #43 = Utf8        invoke
  #44 = Utf8        (Ljava/lang/Object;Ljava/lang/Object;)Ljava/lang/Object;
  #45 = NameAndType    #43:#44    // invoke:(Ljava/lang/Object;Ljava/lang/Object;)Ljava/lang/Object;
  #46 = InterfaceMethodref #29.#45    // kotlin/jvm/functions/Function2.invoke:(Ljava/lang/Object;Ljava/lang/Object;)Ljava/lang/Object;
  #47 = Utf8        java/lang/StringBuilder
  #48 = Class       #47      // java/lang/StringBuilder
  #49 = Utf8        <init>
  #50 = Utf8        ()V
  #51 = NameAndType    #49:#50    // "<init>":()V
  #52 = Methodref     #48.#51    // java/lang/StringBuilder."<init>":()V
  #53 = Utf8        call in ns:
  #54 = String       #53      // call in ns:
  #55 = Utf8        append
  #56 = Utf8        (Ljava/lang/String;)Ljava/lang/StringBuilder;
  #57 = NameAndType    #55:#56    // append:(Ljava/lang/String;)Ljava/lang/StringBuilder;
  #58 = Methodref     #48.#57    // java/lang/StringBuilder.append:(Ljava/lang/String;)Ljava/lang/StringBuilder;
  #59 = Utf8        java/util/concurrent/TimeUnit
  #60 = Class       #59      // java/util/concurrent/TimeUnit
  #61 = Utf8        NANOSECONDS
  #62 = Utf8        Ljava/util/concurrent/TimeUnit;
  #63 = NameAndType    #61:#62    // NANOSECONDS:Ljava/util/concurrent/TimeUnit;
  #64 = Fieldref      #60.#63    // java/util/concurrent/TimeUnit.NANOSECONDS:Ljava/util/concurrent/TimeUnit;
  #65 = Utf8        elapsed
  #66 = Utf8        (Ljava/util/concurrent/TimeUnit;)J
  #67 = NameAndType    #65:#66    // elapsed:(Ljava/util/concurrent/TimeUnit;)J
  #68 = Methodref     #38.#67    // com/google/common/base/Stopwatch.elapsed:(Ljava/util/concurrent/TimeUnit;)J
  #69 = Utf8        (J)Ljava/lang/StringBuilder;
  #70 = NameAndType    #55:#69    // append:(J)Ljava/lang/StringBuilder;
  #71 = Methodref     #48.#70    // java/lang/StringBuilder.append:(J)Ljava/lang/StringBuilder;
  #72 = Utf8        toString
  #73 = Utf8        ()Ljava/lang/String;
  #74 = NameAndType    #72:#73    // toString:()Ljava/lang/String;
  #75 = Methodref     #48.#74    // java/lang/StringBuilder.toString:()Ljava/lang/String;
  #76 = Utf8        java/lang/System
  #77 = Class       #76      // java/lang/System
  #78 = Utf8        out
  #79 = Utf8        Ljava/io/PrintStream;
  #80 = NameAndType    #78:#79    // out:Ljava/io/PrintStream;
  #81 = Fieldref      #77.#80    // java/lang/System.out:Ljava/io/PrintStream;
  #82 = Utf8        java/io/PrintStream
  #83 = Class       #82      // java/io/PrintStream
  #84 = Utf8        println
  #85 = Utf8        (Ljava/lang/Object;)V
  #86 = NameAndType    #84:#85    // println:(Ljava/lang/Object;)V
  #87 = Methodref     #83.#86    // java/io/PrintStream.println:(Ljava/lang/Object;)V
  #88 = Utf8        watch
  #89 = Utf8        Lcom/google/common/base/Stopwatch;
  #90 = Utf8        a
  #91 = Utf8        Ljava/lang/Object;
  #92 = Utf8        b
  #93 = Utf8        Lkotlin/jvm/functions/Function2;
  #94 = Utf8        java/lang/Throwable
  #95 = Class       #94      // java/lang/Throwable
  #96 = Utf8        Lkotlin/Metadata;
  #97 = Utf8        mv
  #98 = Integer      1
  #99 = Utf8        bv
 #100 = Integer      0
 #101 = Utf8        k
 #102 = Integer      2
 #103 = Utf8        d1
 #104 = Utf8        \n \n\n \n\n\n\n\n 0200¢GH\" \"\t\"2\nH2H\t2HH\tH0\r¢¨
 #105 = Utf8        d2
 #106 = Utf8
 #107 = Utf8        R
 #108 = Utf8        T
 #109 = Utf8        U
 #110 = Utf8        Lkotlin/Function2;
 #111 = Utf8        blog
 #112 = Utf8        Inlines.kt
 #113 = Utf8        Code
 #114 = Utf8        LocalVariableTable
 #115 = Utf8        LineNumberTable
 #116 = Utf8        RuntimeInvisibleParameterAnnotations
 #117 = Utf8        StackMapTable
 #118 = Utf8        Signature
 #119 = Utf8        <T:Ljava/lang/Object;U:Ljava/lang/Object;R:Ljava/lang/Object;>(TT;TU;Lkotlin/jvm/functions/Function2<-TT;-TU;+TR;>;)TR;
 #120 = Utf8        SourceFile
 #121 = Utf8        SourceDebugExtension
 #122 = Utf8        InnerClasses
 #123 = Utf8        RuntimeVisibleAnnotations
{
 public static final void main(java.lang.String[]);
  descriptor: ([Ljava/lang/String;)V
  flags: ACC_PUBLIC, ACC_STATIC, ACC_FINAL
  Code:
   stack=3, locals=1, args_size=1
     0: aload_0
     1: ldc      #9         // String args
     3: invokestatic #15         // Method kotlin/jvm/internal/Intrinsics.checkParameterIsNotNull:(Ljava/lang/Object;Ljava/lang/String;)V
     6: iconst_1
     7: invokestatic #21         // Method java/lang/Integer.valueOf:(I)Ljava/lang/Integer;
    10: iconst_2
    11: invokestatic #21         // Method java/lang/Integer.valueOf:(I)Ljava/lang/Integer;
    14: getstatic   #27         // Field pl/koziolekweb/blog/inlines/InlinesKt$main$1.INSTANCE:Lpl/koziolekweb/blog/inlines/InlinesKt$main$1;
    17: checkcast   #29         // class kotlin/jvm/functions/Function2
    20: invokestatic #33         // Method timingLog:(Ljava/lang/Object;Ljava/lang/Object;Lkotlin/jvm/functions/Function2;)Ljava/lang/Object;
    23: pop
    24: return
   LocalVariableTable:
    Start Length Slot Name  Signature
      0   25   0 args  [Ljava/lang/String;
   LineNumberTable:
    line 14: 6
    line 16: 24
  RuntimeInvisibleParameterAnnotations:
   0:
    0: #7()

 public static final <T extends java.lang.Object, U extends java.lang.Object, R extends java.lang.Object> R timingLog(T, U, kotlin.jvm.functions.Function2<? super T, ? super U, ? extends R>);
  descriptor: (Ljava/lang/Object;Ljava/lang/Object;Lkotlin/jvm/functions/Function2;)Ljava/lang/Object;
  flags: ACC_PUBLIC, ACC_STATIC, ACC_FINAL
  Code:
   stack=3, locals=6, args_size=3
     0: aload_2
     1: ldc      #36         // String f
     3: invokestatic #15         // Method kotlin/jvm/internal/Intrinsics.checkParameterIsNotNull:(Ljava/lang/Object;Ljava/lang/String;)V
     6: invokestatic #42         // Method com/google/common/base/Stopwatch.createStarted:()Lcom/google/common/base/Stopwatch;
     9: astore_3
    10: nop
    11: aload_2
    12: aload_0
    13: aload_1
    14: invokeinterface #46, 3      // InterfaceMethod kotlin/jvm/functions/Function2.invoke:(Ljava/lang/Object;Ljava/lang/Object;)Ljava/lang/Object;
    19: astore    4
    21: new      #48         // class java/lang/StringBuilder
    24: dup
    25: invokespecial #52         // Method java/lang/StringBuilder."<init>":()V
    28: ldc      #54         // String call in ns:
    30: invokevirtual #58         // Method java/lang/StringBuilder.append:(Ljava/lang/String;)Ljava/lang/StringBuilder;
    33: aload_3
    34: getstatic   #64         // Field java/util/concurrent/TimeUnit.NANOSECONDS:Ljava/util/concurrent/TimeUnit;
    37: invokevirtual #68         // Method com/google/common/base/Stopwatch.elapsed:(Ljava/util/concurrent/TimeUnit;)J
    40: invokevirtual #71         // Method java/lang/StringBuilder.append:(J)Ljava/lang/StringBuilder;
    43: invokevirtual #75         // Method java/lang/StringBuilder.toString:()Ljava/lang/String;
    46: astore    5
    48: nop
    49: getstatic   #81         // Field java/lang/System.out:Ljava/io/PrintStream;
    52: aload     5
    54: invokevirtual #87         // Method java/io/PrintStream.println:(Ljava/lang/Object;)V
    57: aload     4
    59: areturn
    60: astore    4
    62: new      #48         // class java/lang/StringBuilder
    65: dup
    66: invokespecial #52         // Method java/lang/StringBuilder."<init>":()V
    69: ldc      #54         // String call in ns:
    71: invokevirtual #58         // Method java/lang/StringBuilder.append:(Ljava/lang/String;)Ljava/lang/StringBuilder;
    74: aload_3
    75: getstatic   #64         // Field java/util/concurrent/TimeUnit.NANOSECONDS:Ljava/util/concurrent/TimeUnit;
    78: invokevirtual #68         // Method com/google/common/base/Stopwatch.elapsed:(Ljava/util/concurrent/TimeUnit;)J
    81: invokevirtual #71         // Method java/lang/StringBuilder.append:(J)Ljava/lang/StringBuilder;
    84: invokevirtual #75         // Method java/lang/StringBuilder.toString:()Ljava/lang/String;
    87: astore    5
    89: nop
    90: getstatic   #81         // Field java/lang/System.out:Ljava/io/PrintStream;
    93: aload     5
    95: invokevirtual #87         // Method java/io/PrintStream.println:(Ljava/lang/Object;)V
    98: aload     4
    100: athrow
   Exception table:
     from  to target type
      10  21  60  any
      60  62  60  any
   LocalVariableTable:
    Start Length Slot Name  Signature
      10   91   3 watch  Lcom/google/common/base/Stopwatch;
      0   101   0   a  Ljava/lang/Object;
      0   101   1   b  Ljava/lang/Object;
      0   101   2   f  Lkotlin/jvm/functions/Function2;
   LineNumberTable:
    line 19: 6
    line 20: 10
    line 21: 11
    line 23: 21
    line 23: 60
    line 23: 62
   StackMapTable: number_of_entries = 1
    frame_type = 255 /* full_frame */
     offset_delta = 60
     locals = [ class java/lang/Object, class java/lang/Object, class kotlin/jvm/functions/Function2, class com/google/common/base/Stopwatch ]
     stack = [ class java/lang/Throwable ]
  Signature: #119             // <T:Ljava/lang/Object;U:Ljava/lang/Object;R:Ljava/lang/Object;>(TT;TU;Lkotlin/jvm/functions/Function2<-TT;-TU;+TR;>;)TR;
  RuntimeInvisibleParameterAnnotations:
   0:
   1:
   2:
    0: #7()
}
SourceFile: "Inlines.kt"
SourceDebugExtension:
 SMAP
 Inlines.kt
 Kotlin
 *S Kotlin
 *F
 + 1 Inlines.kt
 pl/koziolekweb/blog/inlines/InlinesKt
 *L
 1#1,25:1
 *E
InnerClasses:
   static final #23; //class pl/koziolekweb/blog/inlines/InlinesKt$main$1
RuntimeVisibleAnnotations:
 0: #96(#97=[I#98,I#98,I#98],#99=[I#98,I#100,I#100],#101=I#102,#103=[s#104],#105=[s#5,s#106,s#8,s#106,s#106,s#6,s#30,s#107,s#108,s#109,s#90,s#92,s#35,s#110,s#31,s#111])

Oraz to samo dla drugiego przypadku:

Listing 4. Wpływ inline na bytecode

Classfile /home/koziolek/workspace/oldone/blog_old/target/classes/pl/koziolekweb/blog/inlines/InlinesKt.class
 Last modified 2016-05-23; size 2890 bytes
 MD5 checksum 75e883aed086b2f08d1b37244b23de8c
 Compiled from "Inlines.kt"
public final class pl.koziolekweb.blog.inlines.InlinesKt
 minor version: 0
 major version: 50
 flags: ACC_PUBLIC, ACC_FINAL, ACC_SUPER
Constant pool:
  #1 = Utf8        pl/koziolekweb/blog/inlines/InlinesKt
  #2 = Class       #1      // pl/koziolekweb/blog/inlines/InlinesKt
  #3 = Utf8        java/lang/Object
  #4 = Class       #3      // java/lang/Object
  #5 = Utf8        main
  #6 = Utf8        ([Ljava/lang/String;)V
  #7 = Utf8        Lorg/jetbrains/annotations/NotNull;
  #8 = Utf8        args
  #9 = String       #8      // args
  #10 = Utf8        kotlin/jvm/internal/Intrinsics
  #11 = Class       #10      // kotlin/jvm/internal/Intrinsics
  #12 = Utf8        checkParameterIsNotNull
  #13 = Utf8        (Ljava/lang/Object;Ljava/lang/String;)V
  #14 = NameAndType    #12:#13    // checkParameterIsNotNull:(Ljava/lang/Object;Ljava/lang/String;)V
  #15 = Methodref     #11.#14    // kotlin/jvm/internal/Intrinsics.checkParameterIsNotNull:(Ljava/lang/Object;Ljava/lang/String;)V
  #16 = Utf8        com/google/common/base/Stopwatch
  #17 = Class       #16      // com/google/common/base/Stopwatch
  #18 = Utf8        createStarted
  #19 = Utf8        ()Lcom/google/common/base/Stopwatch;
  #20 = NameAndType    #18:#19    // createStarted:()Lcom/google/common/base/Stopwatch;
  #21 = Methodref     #17.#20    // com/google/common/base/Stopwatch.createStarted:()Lcom/google/common/base/Stopwatch;
  #22 = Utf8        java/lang/StringBuilder
  #23 = Class       #22      // java/lang/StringBuilder
  #24 = Utf8        <init>
  #25 = Utf8        ()V
  #26 = NameAndType    #24:#25    // "<init>":()V
  #27 = Methodref     #23.#26    // java/lang/StringBuilder."<init>":()V
  #28 = Utf8        call in ns:
  #29 = String       #28      // call in ns:
  #30 = Utf8        append
  #31 = Utf8        (Ljava/lang/String;)Ljava/lang/StringBuilder;
  #32 = NameAndType    #30:#31    // append:(Ljava/lang/String;)Ljava/lang/StringBuilder;
  #33 = Methodref     #23.#32    // java/lang/StringBuilder.append:(Ljava/lang/String;)Ljava/lang/StringBuilder;
  #34 = Utf8        java/util/concurrent/TimeUnit
  #35 = Class       #34      // java/util/concurrent/TimeUnit
  #36 = Utf8        NANOSECONDS
  #37 = Utf8        Ljava/util/concurrent/TimeUnit;
  #38 = NameAndType    #36:#37    // NANOSECONDS:Ljava/util/concurrent/TimeUnit;
  #39 = Fieldref      #35.#38    // java/util/concurrent/TimeUnit.NANOSECONDS:Ljava/util/concurrent/TimeUnit;
  #40 = Utf8        elapsed
  #41 = Utf8        (Ljava/util/concurrent/TimeUnit;)J
  #42 = NameAndType    #40:#41    // elapsed:(Ljava/util/concurrent/TimeUnit;)J
  #43 = Methodref     #17.#42    // com/google/common/base/Stopwatch.elapsed:(Ljava/util/concurrent/TimeUnit;)J
  #44 = Utf8        (J)Ljava/lang/StringBuilder;
  #45 = NameAndType    #30:#44    // append:(J)Ljava/lang/StringBuilder;
  #46 = Methodref     #23.#45    // java/lang/StringBuilder.append:(J)Ljava/lang/StringBuilder;
  #47 = Utf8        toString
  #48 = Utf8        ()Ljava/lang/String;
  #49 = NameAndType    #47:#48    // toString:()Ljava/lang/String;
  #50 = Methodref     #23.#49    // java/lang/StringBuilder.toString:()Ljava/lang/String;
  #51 = Utf8        java/lang/System
  #52 = Class       #51      // java/lang/System
  #53 = Utf8        out
  #54 = Utf8        Ljava/io/PrintStream;
  #55 = NameAndType    #53:#54    // out:Ljava/io/PrintStream;
  #56 = Fieldref      #52.#55    // java/lang/System.out:Ljava/io/PrintStream;
  #57 = Utf8        java/io/PrintStream
  #58 = Class       #57      // java/io/PrintStream
  #59 = Utf8        println
  #60 = Utf8        (Ljava/lang/Object;)V
  #61 = NameAndType    #59:#60    // println:(Ljava/lang/Object;)V
  #62 = Methodref     #58.#61    // java/io/PrintStream.println:(Ljava/lang/Object;)V
  #63 = Utf8        a
  #64 = Utf8        I
  #65 = Utf8        b
  #66 = Utf8        $i$a$1$timingLog
  #67 = Utf8        watch$iv
  #68 = Utf8        Lcom/google/common/base/Stopwatch;
  #69 = Utf8        a$iv
  #70 = Utf8        b$iv
  #71 = Utf8        $i$f$timingLog
  #72 = Utf8        [Ljava/lang/String;
  #73 = Class       #72      // "[Ljava/lang/String;"
  #74 = Utf8        java/lang/Throwable
  #75 = Class       #74      // java/lang/Throwable
  #76 = Utf8        java/lang/String
  #77 = Class       #76      // java/lang/String
  #78 = Utf8        timingLog
  #79 = Utf8        (Ljava/lang/Object;Ljava/lang/Object;Lkotlin/jvm/functions/Function2;)Ljava/lang/Object;
  #80 = Utf8        f
  #81 = String       #80      // f
  #82 = Utf8        kotlin/jvm/functions/Function2
  #83 = Class       #82      // kotlin/jvm/functions/Function2
  #84 = Utf8        invoke
  #85 = Utf8        (Ljava/lang/Object;Ljava/lang/Object;)Ljava/lang/Object;
  #86 = NameAndType    #84:#85    // invoke:(Ljava/lang/Object;Ljava/lang/Object;)Ljava/lang/Object;
  #87 = InterfaceMethodref #83.#86    // kotlin/jvm/functions/Function2.invoke:(Ljava/lang/Object;Ljava/lang/Object;)Ljava/lang/Object;
  #88 = Utf8        kotlin/jvm/internal/InlineMarker
  #89 = Class       #88      // kotlin/jvm/internal/InlineMarker
  #90 = Utf8        finallyStart
  #91 = Utf8        (I)V
  #92 = NameAndType    #90:#91    // finallyStart:(I)V
  #93 = Methodref     #89.#92    // kotlin/jvm/internal/InlineMarker.finallyStart:(I)V
  #94 = Utf8        finallyEnd
  #95 = NameAndType    #94:#91    // finallyEnd:(I)V
  #96 = Methodref     #89.#95    // kotlin/jvm/internal/InlineMarker.finallyEnd:(I)V
  #97 = Utf8        watch
  #98 = Utf8        Ljava/lang/Object;
  #99 = Utf8        Lkotlin/jvm/functions/Function2;
 #100 = Utf8        Lkotlin/Metadata;
 #101 = Utf8        mv
 #102 = Integer      1
 #103 = Utf8        bv
 #104 = Integer      0
 #105 = Utf8        k
 #106 = Integer      2
 #107 = Utf8        d1
 #108 = Utf8        \n \n\n \n\n\n\n\n 0200¢JH\" \"\t\"2\nH2H\t2HH\tH0\rH†¢¨
 #109 = Utf8        d2
 #110 = Utf8
 #111 = Utf8        R
 #112 = Utf8        T
 #113 = Utf8        U
 #114 = Utf8        Lkotlin/Function2;
 #115 = Utf8        blog
 #116 = Utf8        Inlines.kt
 #117 = Utf8        Code
 #118 = Utf8        LocalVariableTable
 #119 = Utf8        LineNumberTable
 #120 = Utf8        StackMapTable
 #121 = Utf8        RuntimeInvisibleParameterAnnotations
 #122 = Utf8        Signature
 #123 = Utf8        <T:Ljava/lang/Object;U:Ljava/lang/Object;R:Ljava/lang/Object;>(TT;TU;Lkotlin/jvm/functions/Function2<-TT;-TU;+TR;>;)TR;
 #124 = Utf8        SourceFile
 #125 = Utf8        SourceDebugExtension
 #126 = Utf8        RuntimeVisibleAnnotations
{
 public static final void main(java.lang.String[]);
  descriptor: ([Ljava/lang/String;)V
  flags: ACC_PUBLIC, ACC_STATIC, ACC_FINAL
  Code:
   stack=3, locals=8, args_size=1
     0: aload_0
     1: ldc      #9         // String args
     3: invokestatic #15         // Method kotlin/jvm/internal/Intrinsics.checkParameterIsNotNull:(Ljava/lang/Object;Ljava/lang/String;)V
     6: iconst_1
     7: istore_1
     8: iconst_2
     9: istore_2
    10: nop
    11: invokestatic #21         // Method com/google/common/base/Stopwatch.createStarted:()Lcom/google/common/base/Stopwatch;
    14: astore_3
    15: nop
    16: iload_1
    17: iload_2
    18: istore    4
    20: istore    5
    22: iload     5
    24: iload     4
    26: iadd
    27: istore    5
    29: new      #23         // class java/lang/StringBuilder
    32: dup
    33: invokespecial #27         // Method java/lang/StringBuilder."<init>":()V
    36: ldc      #29         // String call in ns:
    38: invokevirtual #33         // Method java/lang/StringBuilder.append:(Ljava/lang/String;)Ljava/lang/StringBuilder;
    41: aload_3
    42: getstatic   #39         // Field java/util/concurrent/TimeUnit.NANOSECONDS:Ljava/util/concurrent/TimeUnit;
    45: invokevirtual #43         // Method com/google/common/base/Stopwatch.elapsed:(Ljava/util/concurrent/TimeUnit;)J
    48: invokevirtual #46         // Method java/lang/StringBuilder.append:(J)Ljava/lang/StringBuilder;
    51: invokevirtual #50         // Method java/lang/StringBuilder.toString:()Ljava/lang/String;
    54: astore    4
    56: nop
    57: getstatic   #56         // Field java/lang/System.out:Ljava/io/PrintStream;
    60: aload     4
    62: invokevirtual #62         // Method java/io/PrintStream.println:(Ljava/lang/Object;)V
    65: iload     5
    67: goto     111
    70: astore    5
    72: new      #23         // class java/lang/StringBuilder
    75: dup
    76: invokespecial #27         // Method java/lang/StringBuilder."<init>":()V
    79: ldc      #29         // String call in ns:
    81: invokevirtual #33         // Method java/lang/StringBuilder.append:(Ljava/lang/String;)Ljava/lang/StringBuilder;
    84: aload_3
    85: getstatic   #39         // Field java/util/concurrent/TimeUnit.NANOSECONDS:Ljava/util/concurrent/TimeUnit;
    88: invokevirtual #43         // Method com/google/common/base/Stopwatch.elapsed:(Ljava/util/concurrent/TimeUnit;)J
    91: invokevirtual #46         // Method java/lang/StringBuilder.append:(J)Ljava/lang/StringBuilder;
    94: invokevirtual #50         // Method java/lang/StringBuilder.toString:()Ljava/lang/String;
    97: astore    4
    99: nop
    100: getstatic   #56         // Field java/lang/System.out:Ljava/io/PrintStream;
    103: aload     4
    105: invokevirtual #62         // Method java/io/PrintStream.println:(Ljava/lang/Object;)V
    108: aload     5
    110: athrow
    111: pop
    112: return
   Exception table:
     from  to target type
      15  29  70  any
      70  72  70  any
   LocalVariableTable:
    Start Length Slot Name  Signature
      22    5   5   a  I
      22    5   4   b  I
      22    5   6 $i$a$1$timingLog  I
      15   96   3 watch$iv  Lcom/google/common/base/Stopwatch;
      11   100   1 a$iv  I
      11   100   2 b$iv  I
      11   100   7 $i$f$timingLog  I
      0   113   0 args  [Ljava/lang/String;
   LineNumberTable:
    line 14: 6
    line 19: 11
    line 20: 15
    line 21: 16
    line 14: 22
    line 23: 29
    line 23: 72
    line 16: 112
   StackMapTable: number_of_entries = 2
    frame_type = 255 /* full_frame */
     offset_delta = 70
     locals = [ class "[Ljava/lang/String;", int, int, class com/google/common/base/Stopwatch ]
     stack = [ class java/lang/Throwable ]
    frame_type = 255 /* full_frame */
     offset_delta = 40
     locals = [ class "[Ljava/lang/String;", int, int, class com/google/common/base/Stopwatch, class java/lang/String, int ]
     stack = [ int ]
  RuntimeInvisibleParameterAnnotations:
   0:
    0: #7()

 public static final <T extends java.lang.Object, U extends java.lang.Object, R extends java.lang.Object> R timingLog(T, U, kotlin.jvm.functions.Function2<? super T, ? super U, ? extends R>);
  descriptor: (Ljava/lang/Object;Ljava/lang/Object;Lkotlin/jvm/functions/Function2;)Ljava/lang/Object;
  flags: ACC_PUBLIC, ACC_STATIC, ACC_FINAL
  Code:
   stack=3, locals=7, args_size=3
     0: aload_2
     1: ldc      #81         // String f
     3: invokestatic #15         // Method kotlin/jvm/internal/Intrinsics.checkParameterIsNotNull:(Ljava/lang/Object;Ljava/lang/String;)V
     6: invokestatic #21         // Method com/google/common/base/Stopwatch.createStarted:()Lcom/google/common/base/Stopwatch;
     9: astore    4
    11: nop
    12: aload_2
    13: aload_0
    14: aload_1
    15: invokeinterface #87, 3      // InterfaceMethod kotlin/jvm/functions/Function2.invoke:(Ljava/lang/Object;Ljava/lang/Object;)Ljava/lang/Object;
    20: astore    5
    22: iconst_1
    23: invokestatic #93         // Method kotlin/jvm/internal/InlineMarker.finallyStart:(I)V
    26: new      #23         // class java/lang/StringBuilder
    29: dup
    30: invokespecial #27         // Method java/lang/StringBuilder."<init>":()V
    33: ldc      #29         // String call in ns:
    35: invokevirtual #33         // Method java/lang/StringBuilder.append:(Ljava/lang/String;)Ljava/lang/StringBuilder;
    38: aload     4
    40: getstatic   #39         // Field java/util/concurrent/TimeUnit.NANOSECONDS:Ljava/util/concurrent/TimeUnit;
    43: invokevirtual #43         // Method com/google/common/base/Stopwatch.elapsed:(Ljava/util/concurrent/TimeUnit;)J
    46: invokevirtual #46         // Method java/lang/StringBuilder.append:(J)Ljava/lang/StringBuilder;
    49: invokevirtual #50         // Method java/lang/StringBuilder.toString:()Ljava/lang/String;
    52: astore    6
    54: nop
    55: getstatic   #56         // Field java/lang/System.out:Ljava/io/PrintStream;
    58: aload     6
    60: invokevirtual #62         // Method java/io/PrintStream.println:(Ljava/lang/Object;)V
    63: iconst_1
    64: invokestatic #96         // Method kotlin/jvm/internal/InlineMarker.finallyEnd:(I)V
    67: aload     5
    69: areturn
    70: astore    5
    72: iconst_1
    73: invokestatic #93         // Method kotlin/jvm/internal/InlineMarker.finallyStart:(I)V
    76: new      #23         // class java/lang/StringBuilder
    79: dup
    80: invokespecial #27         // Method java/lang/StringBuilder."<init>":()V
    83: ldc      #29         // String call in ns:
    85: invokevirtual #33         // Method java/lang/StringBuilder.append:(Ljava/lang/String;)Ljava/lang/StringBuilder;
    88: aload     4
    90: getstatic   #39         // Field java/util/concurrent/TimeUnit.NANOSECONDS:Ljava/util/concurrent/TimeUnit;
    93: invokevirtual #43         // Method com/google/common/base/Stopwatch.elapsed:(Ljava/util/concurrent/TimeUnit;)J
    96: invokevirtual #46         // Method java/lang/StringBuilder.append:(J)Ljava/lang/StringBuilder;
    99: invokevirtual #50         // Method java/lang/StringBuilder.toString:()Ljava/lang/String;
    102: astore    6
    104: nop
    105: getstatic   #56         // Field java/lang/System.out:Ljava/io/PrintStream;
    108: aload     6
    110: invokevirtual #62         // Method java/io/PrintStream.println:(Ljava/lang/Object;)V
    113: iconst_1
    114: invokestatic #96         // Method kotlin/jvm/internal/InlineMarker.finallyEnd:(I)V
    117: aload     5
    119: athrow
   Exception table:
     from  to target type
      11  22  70  any
      70  72  70  any
   LocalVariableTable:
    Start Length Slot Name  Signature
      11   109   4 watch  Lcom/google/common/base/Stopwatch;
      0   120   0   a  Ljava/lang/Object;
      0   120   1   b  Ljava/lang/Object;
      0   120   2   f  Lkotlin/jvm/functions/Function2;
      0   120   3 $i$f$timingLog  I
   LineNumberTable:
    line 19: 6
    line 20: 11
    line 21: 12
    line 23: 26
    line 23: 70
    line 23: 76
   StackMapTable: number_of_entries = 1
    frame_type = 255 /* full_frame */
     offset_delta = 70
     locals = [ class java/lang/Object, class java/lang/Object, class kotlin/jvm/functions/Function2, top, class com/google/common/base/Stopwatch ]
     stack = [ class java/lang/Throwable ]
  Signature: #123             // <T:Ljava/lang/Object;U:Ljava/lang/Object;R:Ljava/lang/Object;>(TT;TU;Lkotlin/jvm/functions/Function2<-TT;-TU;+TR;>;)TR;
  RuntimeInvisibleParameterAnnotations:
   0:
   1:
   2:
    0: #7()
}
SourceFile: "Inlines.kt"
SourceDebugExtension:
 SMAP
 Inlines.kt
 Kotlin
 *S Kotlin
 *F
 + 1 Inlines.kt
 pl/koziolekweb/blog/inlines/InlinesKt
 *L
 1#1,26:1
 *E
RuntimeVisibleAnnotations:
 0: #100(#101=[I#102,I#102,I#102],#103=[I#102,I#104,I#104],#105=I#106,#107=[s#108],#109=[s#5,s#110,s#8,s#110,s#110,s#6,s#78,s#111,s#112,s#113,s#63,s#65,s#80,s#114,s#79,s#115])

To, co nas tu najbardziej interesuje to definicja metody main. Na listingu 3 zaczyna się w linii 134, a na listingu 4 w linii 137. Jak widać w przypadku zastosowania inline metoda main „spuchła” i to znacznie. Po dokładniejszej analizie okaże się, że trafiły do niej wywołania z funkcji timingLog. Zatem proces związany z tym słowem kluczowym polega na „przepisaniu” kodu wywoływanego w miejsce gdzie jest on wywoływany… kojarzycie makra preprocesora z C? W pewien uproszczony sposób można o tym tak myśleć.

Pewnym bonusem jest brak dodatkowego pliku, który pojawia się, gdy nie używamy inline:

Listing 5. bytecode klasy wewnętrznej main

Classfile /home/koziolek/workspace/oldone/blog_old/target/classes/pl/koziolekweb/blog/inlines/InlinesKt$main$1.class
 Last modified 2016-05-23; size 1280 bytes
 MD5 checksum ab966e9707066ff871fe25438fd2debb
 Compiled from "Inlines.kt"
final class pl.koziolekweb.blog.inlines.InlinesKt$main$1 extends kotlin.jvm.internal.Lambda implements kotlin.jvm.functions.Function2<java.lang.Integer, java.lang.Integer, java.lang.Integer>
 minor version: 0
 major version: 50
 flags: ACC_FINAL, ACC_SUPER
Constant pool:
  #1 = Utf8        pl/koziolekweb/blog/inlines/InlinesKt$main$1
  #2 = Class       #1       // pl/koziolekweb/blog/inlines/InlinesKt$main$1
  #3 = Utf8        Lkotlin/jvm/internal/Lambda;Lkotlin/jvm/functions/Function2<Ljava/lang/Integer;Ljava/lang/Integer;Ljava/lang/Integer;>;
  #4 = Utf8        kotlin/jvm/internal/Lambda
  #5 = Class       #4       // kotlin/jvm/internal/Lambda
  #6 = Utf8        kotlin/jvm/functions/Function2
  #7 = Class       #6       // kotlin/jvm/functions/Function2
  #8 = Utf8        invoke
  #9 = Utf8        (Ljava/lang/Object;Ljava/lang/Object;)Ljava/lang/Object;
 #10 = Utf8        java/lang/Number
 #11 = Class       #10      // java/lang/Number
 #12 = Utf8        intValue
 #13 = Utf8        ()I
 #14 = NameAndType    #12:#13    // intValue:()I
 #15 = Methodref     #11.#14    // java/lang/Number.intValue:()I
 #16 = Utf8        (II)I
 #17 = NameAndType    #8:#16     // invoke:(II)I
 #18 = Methodref     #2.#17     // pl/koziolekweb/blog/inlines/InlinesKt$main$1.invoke:(II)I
 #19 = Utf8        java/lang/Integer
 #20 = Class       #19      // java/lang/Integer
 #21 = Utf8        valueOf
 #22 = Utf8        (I)Ljava/lang/Integer;
 #23 = NameAndType    #21:#22    // valueOf:(I)Ljava/lang/Integer;
 #24 = Methodref     #20.#23    // java/lang/Integer.valueOf:(I)Ljava/lang/Integer;
 #25 = Utf8        this
 #26 = Utf8        Lpl/koziolekweb/blog/inlines/InlinesKt$main$1;
 #27 = Utf8        a
 #28 = Utf8        I
 #29 = Utf8        b
 #30 = Utf8        <init>
 #31 = Utf8        ()V
 #32 = Utf8        (I)V
 #33 = NameAndType    #30:#32    // "<init>":(I)V
 #34 = Methodref     #5.#33     // kotlin/jvm/internal/Lambda."<init>":(I)V
 #35 = Utf8        INSTANCE
 #36 = Utf8        <clinit>
 #37 = Utf8        Lkotlin/Metadata;
 #38 = Utf8        mv
 #39 = Integer      1
 #40 = Utf8        bv
 #41 = Integer      0
 #42 = Utf8        k
 #43 = Integer      3
 #44 = Utf8        d1
 #45 = Utf8        \n\n \n\n 02020H\n¢
 #46 = Utf8        d2
 #47 = Utf8        <anonymous>
 #48 = Utf8
 #49 = Utf8        pl/koziolekweb/blog/inlines/InlinesKt
 #50 = Class       #49      // pl/koziolekweb/blog/inlines/InlinesKt
 #51 = Utf8        main
 #52 = Utf8        ([Ljava/lang/String;)V
 #53 = NameAndType    #51:#52    // main:([Ljava/lang/String;)V
 #54 = NameAndType    #30:#31    // "<init>":()V
 #55 = Methodref     #2.#54     // pl/koziolekweb/blog/inlines/InlinesKt$main$1."<init>":()V
 #56 = NameAndType    #35:#26    // INSTANCE:Lpl/koziolekweb/blog/inlines/InlinesKt$main$1;
 #57 = Fieldref      #2.#56     // pl/koziolekweb/blog/inlines/InlinesKt$main$1.INSTANCE:Lpl/koziolekweb/blog/inlines/InlinesKt$main$1;
 #58 = Utf8        Inlines.kt
 #59 = Utf8        Code
 #60 = Utf8        LocalVariableTable
 #61 = Utf8        LineNumberTable
 #62 = Utf8        Signature
 #63 = Utf8        SourceFile
 #64 = Utf8        EnclosingMethod
 #65 = Utf8        InnerClasses
 #66 = Utf8        RuntimeVisibleAnnotations
{
 public static final pl.koziolekweb.blog.inlines.InlinesKt$main$1 INSTANCE;
  descriptor: Lpl/koziolekweb/blog/inlines/InlinesKt$main$1;
  flags: ACC_PUBLIC, ACC_STATIC, ACC_FINAL

 public java.lang.Object invoke(java.lang.Object, java.lang.Object);
  descriptor: (Ljava/lang/Object;Ljava/lang/Object;)Ljava/lang/Object;
  flags: ACC_PUBLIC, ACC_BRIDGE, ACC_SYNTHETIC
  Code:
   stack=3, locals=3, args_size=3
     0: aload_0
     1: aload_1
     2: checkcast   #11         // class java/lang/Number
     5: invokevirtual #15         // Method java/lang/Number.intValue:()I
     8: aload_2
     9: checkcast   #11         // class java/lang/Number
    12: invokevirtual #15         // Method java/lang/Number.intValue:()I
    15: invokevirtual #18         // Method invoke:(II)I
    18: invokestatic #24         // Method java/lang/Integer.valueOf:(I)Ljava/lang/Integer;
    21: areturn

 public final int invoke(int, int);
  descriptor: (II)I
  flags: ACC_PUBLIC, ACC_FINAL
  Code:
   stack=2, locals=3, args_size=3
     0: iload_1
     1: iload_2
     2: iadd
     3: ireturn
   LocalVariableTable:
    Start Length Slot Name  Signature
      0    4   0 this  Lpl/koziolekweb/blog/inlines/InlinesKt$main$1;
      0    4   1   a  I
      0    4   2   b  I
   LineNumberTable:
    line 14: 0

 pl.koziolekweb.blog.inlines.InlinesKt$main$1();
  descriptor: ()V
  flags:
  Code:
   stack=2, locals=1, args_size=1
     0: aload_0
     1: iconst_2
     2: invokespecial #34         // Method kotlin/jvm/internal/Lambda."<init>":(I)V
     5: return

 static {};
  descriptor: ()V
  flags: ACC_STATIC
  Code:
   stack=2, locals=0, args_size=0
     0: new      #2         // class pl/koziolekweb/blog/inlines/InlinesKt$main$1
     3: dup
     4: invokespecial #55         // Method "<init>":()V
     7: putstatic   #57         // Field INSTANCE:Lpl/koziolekweb/blog/inlines/InlinesKt$main$1;
    10: return
}
Signature: #3              // Lkotlin/jvm/internal/Lambda;Lkotlin/jvm/functions/Function2<Ljava/lang/Integer;Ljava/lang/Integer;Ljava/lang/Integer;>;
SourceFile: "Inlines.kt"
EnclosingMethod: #50.#53        // pl.koziolekweb.blog.inlines.InlinesKt.main
InnerClasses:
   static final #2; //class pl/koziolekweb/blog/inlines/InlinesKt$main$1
RuntimeVisibleAnnotations:
 0: #37(#38=[I#39,I#39,I#39],#40=[I#39,I#41,I#41],#42=I#43,#44=[s#45],#46=[s#47,s#48,s#27,s#29,s#8])

Problemy

Zastosowanie tego mechanizmu spowoduje, że kod „utyje”. I to znacznie. Należy zatem ostrożnie podchodzić do tematu. Co, jeżeli nie chcemy, by któraś z lambd została przepisana? W tym celu należy użyć słowa noinline:

Listing 6. Kod z noinline

fun main(args: Array<String>) {

  timingLog(1, 2, { a, b -> a + b })

}

inline fun <T, U, R>> timingLog(a: T, b: U, noinline f: (T, U) -> R): R {
  val watch = Stopwatch.createStarted()
  try {
    return f(a, b)
  }finally{
    println("call in ns: " + watch.elapsed(TimeUnit.NANOSECONDS))
  }
}

W efekcie otrzymamy:

Listing 7. Kod z wykorzystaniem noinline

Classfile /home/koziolek/workspace/oldone/blog_old/target/classes/pl/koziolekweb/blog/inlines/InlinesKt.class
 Last modified 2016-05-23; size 3106 bytes
 MD5 checksum 01984b401a79bd5e6653d4100a183017
 Compiled from "Inlines.kt"
public final class pl.koziolekweb.blog.inlines.InlinesKt
 minor version: 0
 major version: 50
 flags: ACC_PUBLIC, ACC_FINAL, ACC_SUPER
Constant pool:
  #1 = Utf8        pl/koziolekweb/blog/inlines/InlinesKt
  #2 = Class       #1      // pl/koziolekweb/blog/inlines/InlinesKt
  #3 = Utf8        java/lang/Object
  #4 = Class       #3      // java/lang/Object
  #5 = Utf8        main
  #6 = Utf8        ([Ljava/lang/String;)V
  #7 = Utf8        Lorg/jetbrains/annotations/NotNull;
  #8 = Utf8        args
  #9 = String       #8      // args
  #10 = Utf8        kotlin/jvm/internal/Intrinsics
  #11 = Class       #10      // kotlin/jvm/internal/Intrinsics
  #12 = Utf8        checkParameterIsNotNull
  #13 = Utf8        (Ljava/lang/Object;Ljava/lang/String;)V
  #14 = NameAndType    #12:#13    // checkParameterIsNotNull:(Ljava/lang/Object;Ljava/lang/String;)V
  #15 = Methodref     #11.#14    // kotlin/jvm/internal/Intrinsics.checkParameterIsNotNull:(Ljava/lang/Object;Ljava/lang/String;)V
  #16 = Utf8        java/lang/Integer
  #17 = Class       #16      // java/lang/Integer
  #18 = Utf8        valueOf
  #19 = Utf8        (I)Ljava/lang/Integer;
  #20 = NameAndType    #18:#19    // valueOf:(I)Ljava/lang/Integer;
  #21 = Methodref     #17.#20    // java/lang/Integer.valueOf:(I)Ljava/lang/Integer;
  #22 = Utf8        pl/koziolekweb/blog/inlines/InlinesKt$main$1
  #23 = Class       #22      // pl/koziolekweb/blog/inlines/InlinesKt$main$1
  #24 = Utf8        INSTANCE
  #25 = Utf8        Lpl/koziolekweb/blog/inlines/InlinesKt$main$1;
  #26 = NameAndType    #24:#25    // INSTANCE:Lpl/koziolekweb/blog/inlines/InlinesKt$main$1;
  #27 = Fieldref      #23.#26    // pl/koziolekweb/blog/inlines/InlinesKt$main$1.INSTANCE:Lpl/koziolekweb/blog/inlines/InlinesKt$main$1;
  #28 = Utf8        kotlin/jvm/functions/Function2
  #29 = Class       #28      // kotlin/jvm/functions/Function2
  #30 = Utf8        com/google/common/base/Stopwatch
  #31 = Class       #30      // com/google/common/base/Stopwatch
  #32 = Utf8        createStarted
  #33 = Utf8        ()Lcom/google/common/base/Stopwatch;
  #34 = NameAndType    #32:#33    // createStarted:()Lcom/google/common/base/Stopwatch;
  #35 = Methodref     #31.#34    // com/google/common/base/Stopwatch.createStarted:()Lcom/google/common/base/Stopwatch;
  #36 = Utf8        invoke
  #37 = Utf8        (Ljava/lang/Object;Ljava/lang/Object;)Ljava/lang/Object;
  #38 = NameAndType    #36:#37    // invoke:(Ljava/lang/Object;Ljava/lang/Object;)Ljava/lang/Object;
  #39 = InterfaceMethodref #29.#38    // kotlin/jvm/functions/Function2.invoke:(Ljava/lang/Object;Ljava/lang/Object;)Ljava/lang/Object;
  #40 = Utf8        java/lang/StringBuilder
  #41 = Class       #40      // java/lang/StringBuilder
  #42 = Utf8        <init>
  #43 = Utf8        ()V
  #44 = NameAndType    #42:#43    // "<init>":()V
  #45 = Methodref     #41.#44    // java/lang/StringBuilder."<init>":()V
  #46 = Utf8        call in ns:
  #47 = String       #46      // call in ns:
  #48 = Utf8        append
  #49 = Utf8        (Ljava/lang/String;)Ljava/lang/StringBuilder;
  #50 = NameAndType    #48:#49    // append:(Ljava/lang/String;)Ljava/lang/StringBuilder;
  #51 = Methodref     #41.#50    // java/lang/StringBuilder.append:(Ljava/lang/String;)Ljava/lang/StringBuilder;
  #52 = Utf8        java/util/concurrent/TimeUnit
  #53 = Class       #52      // java/util/concurrent/TimeUnit
  #54 = Utf8        NANOSECONDS
  #55 = Utf8        Ljava/util/concurrent/TimeUnit;
  #56 = NameAndType    #54:#55    // NANOSECONDS:Ljava/util/concurrent/TimeUnit;
  #57 = Fieldref      #53.#56    // java/util/concurrent/TimeUnit.NANOSECONDS:Ljava/util/concurrent/TimeUnit;
  #58 = Utf8        elapsed
  #59 = Utf8        (Ljava/util/concurrent/TimeUnit;)J
  #60 = NameAndType    #58:#59    // elapsed:(Ljava/util/concurrent/TimeUnit;)J
  #61 = Methodref     #31.#60    // com/google/common/base/Stopwatch.elapsed:(Ljava/util/concurrent/TimeUnit;)J
  #62 = Utf8        (J)Ljava/lang/StringBuilder;
  #63 = NameAndType    #48:#62    // append:(J)Ljava/lang/StringBuilder;
  #64 = Methodref     #41.#63    // java/lang/StringBuilder.append:(J)Ljava/lang/StringBuilder;
  #65 = Utf8        toString
  #66 = Utf8        ()Ljava/lang/String;
  #67 = NameAndType    #65:#66    // toString:()Ljava/lang/String;
  #68 = Methodref     #41.#67    // java/lang/StringBuilder.toString:()Ljava/lang/String;
  #69 = Utf8        java/lang/System
  #70 = Class       #69      // java/lang/System
  #71 = Utf8        out
  #72 = Utf8        Ljava/io/PrintStream;
  #73 = NameAndType    #71:#72    // out:Ljava/io/PrintStream;
  #74 = Fieldref      #70.#73    // java/lang/System.out:Ljava/io/PrintStream;
  #75 = Utf8        java/io/PrintStream
  #76 = Class       #75      // java/io/PrintStream
  #77 = Utf8        println
  #78 = Utf8        (Ljava/lang/Object;)V
  #79 = NameAndType    #77:#78    // println:(Ljava/lang/Object;)V
  #80 = Methodref     #76.#79    // java/io/PrintStream.println:(Ljava/lang/Object;)V
  #81 = Utf8        watch$iv
  #82 = Utf8        Lcom/google/common/base/Stopwatch;
  #83 = Utf8        a$iv
  #84 = Utf8        Ljava/lang/Object;
  #85 = Utf8        b$iv
  #86 = Utf8        f$iv
  #87 = Utf8        Lkotlin/jvm/functions/Function2;
  #88 = Utf8        $i$f$timingLog
  #89 = Utf8        I
  #90 = Utf8        [Ljava/lang/String;
  #91 = Class       #90      // "[Ljava/lang/String;"
  #92 = Utf8        java/lang/Throwable
  #93 = Class       #92      // java/lang/Throwable
  #94 = Utf8        java/lang/String
  #95 = Class       #94      // java/lang/String
  #96 = Utf8        timingLog
  #97 = Utf8        (Ljava/lang/Object;Ljava/lang/Object;Lkotlin/jvm/functions/Function2;)Ljava/lang/Object;
  #98 = Utf8        f
  #99 = String       #98      // f
 #100 = Utf8        kotlin/jvm/internal/InlineMarker
 #101 = Class       #100     // kotlin/jvm/internal/InlineMarker
 #102 = Utf8        finallyStart
 #103 = Utf8        (I)V
 #104 = NameAndType    #102:#103   // finallyStart:(I)V
 #105 = Methodref     #101.#104   // kotlin/jvm/internal/InlineMarker.finallyStart:(I)V
 #106 = Utf8        finallyEnd
 #107 = NameAndType    #106:#103   // finallyEnd:(I)V
 #108 = Methodref     #101.#107   // kotlin/jvm/internal/InlineMarker.finallyEnd:(I)V
 #109 = Utf8        watch
 #110 = Utf8        a
 #111 = Utf8        b
 #112 = Utf8        Lkotlin/Metadata;
 #113 = Utf8        mv
 #114 = Integer      1
 #115 = Utf8        bv
 #116 = Integer      0
 #117 = Utf8        k
 #118 = Integer      2
 #119 = Utf8        d1
 #120 = Utf8        \n \n\n \n\n\n\n\n 0200¢LH\" \"\t\"2\nH2H\t2HH\tH0\rH†¢¨
 #121 = Utf8        d2
 #122 = Utf8
 #123 = Utf8        R
 #124 = Utf8        T
 #125 = Utf8        U
 #126 = Utf8        Lkotlin/Function2;
 #127 = Utf8        blog
 #128 = Utf8        Inlines.kt
 #129 = Utf8        Code
 #130 = Utf8        LocalVariableTable
 #131 = Utf8        LineNumberTable
 #132 = Utf8        StackMapTable
 #133 = Utf8        RuntimeInvisibleParameterAnnotations
 #134 = Utf8        Signature
 #135 = Utf8        <T:Ljava/lang/Object;U:Ljava/lang/Object;R:Ljava/lang/Object;>(TT;TU;Lkotlin/jvm/functions/Function2<-TT;-TU;+TR;>;)TR;
 #136 = Utf8        SourceFile
 #137 = Utf8        SourceDebugExtension
 #138 = Utf8        InnerClasses
 #139 = Utf8        RuntimeVisibleAnnotations
{
 public static final void main(java.lang.String[]);
  descriptor: ([Ljava/lang/String;)V
  flags: ACC_PUBLIC, ACC_STATIC, ACC_FINAL
  Code:
   stack=3, locals=8, args_size=1
     0: aload_0
     1: ldc      #9         // String args
     3: invokestatic #15         // Method kotlin/jvm/internal/Intrinsics.checkParameterIsNotNull:(Ljava/lang/Object;Ljava/lang/String;)V
     6: iconst_1
     7: invokestatic #21         // Method java/lang/Integer.valueOf:(I)Ljava/lang/Integer;
    10: astore_1
    11: iconst_2
    12: invokestatic #21         // Method java/lang/Integer.valueOf:(I)Ljava/lang/Integer;
    15: astore_2
    16: getstatic   #27         // Field pl/koziolekweb/blog/inlines/InlinesKt$main$1.INSTANCE:Lpl/koziolekweb/blog/inlines/InlinesKt$main$1;
    19: checkcast   #29         // class kotlin/jvm/functions/Function2
    22: astore_3
    23: nop
    24: invokestatic #35         // Method com/google/common/base/Stopwatch.createStarted:()Lcom/google/common/base/Stopwatch;
    27: astore    4
    29: nop
    30: aload_3
    31: aload_1
    32: aload_2
    33: invokeinterface #39, 3      // InterfaceMethod kotlin/jvm/functions/Function2.invoke:(Ljava/lang/Object;Ljava/lang/Object;)Ljava/lang/Object;
    38: astore    5
    40: new      #41         // class java/lang/StringBuilder
    43: dup
    44: invokespecial #45         // Method java/lang/StringBuilder."<init>":()V
    47: ldc      #47         // String call in ns:
    49: invokevirtual #51         // Method java/lang/StringBuilder.append:(Ljava/lang/String;)Ljava/lang/StringBuilder;
    52: aload     4
    54: getstatic   #57         // Field java/util/concurrent/TimeUnit.NANOSECONDS:Ljava/util/concurrent/TimeUnit;
    57: invokevirtual #61         // Method com/google/common/base/Stopwatch.elapsed:(Ljava/util/concurrent/TimeUnit;)J
    60: invokevirtual #64         // Method java/lang/StringBuilder.append:(J)Ljava/lang/StringBuilder;
    63: invokevirtual #68         // Method java/lang/StringBuilder.toString:()Ljava/lang/String;
    66: astore    6
    68: nop
    69: getstatic   #74         // Field java/lang/System.out:Ljava/io/PrintStream;
    72: aload     6
    74: invokevirtual #80         // Method java/io/PrintStream.println:(Ljava/lang/Object;)V
    77: aload     5
    79: goto     124
    82: astore    5
    84: new      #41         // class java/lang/StringBuilder
    87: dup
    88: invokespecial #45         // Method java/lang/StringBuilder."<init>":()V
    91: ldc      #47         // String call in ns:
    93: invokevirtual #51         // Method java/lang/StringBuilder.append:(Ljava/lang/String;)Ljava/lang/StringBuilder;
    96: aload     4
    98: getstatic   #57         // Field java/util/concurrent/TimeUnit.NANOSECONDS:Ljava/util/concurrent/TimeUnit;
    101: invokevirtual #61         // Method com/google/common/base/Stopwatch.elapsed:(Ljava/util/concurrent/TimeUnit;)J
    104: invokevirtual #64         // Method java/lang/StringBuilder.append:(J)Ljava/lang/StringBuilder;
    107: invokevirtual #68         // Method java/lang/StringBuilder.toString:()Ljava/lang/String;
    110: astore    6
    112: nop
    113: getstatic   #74         // Field java/lang/System.out:Ljava/io/PrintStream;
    116: aload     6
    118: invokevirtual #80         // Method java/io/PrintStream.println:(Ljava/lang/Object;)V
    121: aload     5
    123: athrow
    124: pop
    125: return
   Exception table:
     from  to target type
      29  40  82  any
      82  84  82  any
   LocalVariableTable:
    Start Length Slot Name  Signature
      29   95   4 watch$iv  Lcom/google/common/base/Stopwatch;
      24   100   1 a$iv  Ljava/lang/Object;
      24   100   2 b$iv  Ljava/lang/Object;
      24   100   3 f$iv  Lkotlin/jvm/functions/Function2;
      24   100   7 $i$f$timingLog  I
      0   126   0 args  [Ljava/lang/String;
   LineNumberTable:
    line 14: 6
    line 19: 24
    line 20: 29
    line 21: 30
    line 23: 40
    line 23: 84
    line 16: 125
   StackMapTable: number_of_entries = 2
    frame_type = 255 /* full_frame */
     offset_delta = 82
     locals = [ class "[Ljava/lang/String;", class java/lang/Integer, class java/lang/Integer, class kotlin/jvm/functions/Function2, class com/google/common/base/Stopwatch ]
     stack = [ class java/lang/Throwable ]
    frame_type = 255 /* full_frame */
     offset_delta = 41
     locals = [ class "[Ljava/lang/String;", class java/lang/Integer, class java/lang/Integer, class kotlin/jvm/functions/Function2, class com/google/common/base/Stopwatch, class java/lang/Object, class java/lang/String ]
     stack = [ class java/lang/Object ]
  RuntimeInvisibleParameterAnnotations:
   0:
    0: #7()

 public static final <T extends java.lang.Object, U extends java.lang.Object, R extends java.lang.Object> R timingLog(T, U, kotlin.jvm.functions.Function2<? super T, ? super U, ? extends R>);
  descriptor: (Ljava/lang/Object;Ljava/lang/Object;Lkotlin/jvm/functions/Function2;)Ljava/lang/Object;
  flags: ACC_PUBLIC, ACC_STATIC, ACC_FINAL
  Code:
   stack=3, locals=7, args_size=3
     0: aload_2
     1: ldc      #99         // String f
     3: invokestatic #15         // Method kotlin/jvm/internal/Intrinsics.checkParameterIsNotNull:(Ljava/lang/Object;Ljava/lang/String;)V
     6: invokestatic #35         // Method com/google/common/base/Stopwatch.createStarted:()Lcom/google/common/base/Stopwatch;
     9: astore    4
    11: nop
    12: aload_2
    13: aload_0
    14: aload_1
    15: invokeinterface #39, 3      // InterfaceMethod kotlin/jvm/functions/Function2.invoke:(Ljava/lang/Object;Ljava/lang/Object;)Ljava/lang/Object;
    20: astore    5
    22: iconst_1
    23: invokestatic #105        // Method kotlin/jvm/internal/InlineMarker.finallyStart:(I)V
    26: new      #41         // class java/lang/StringBuilder
    29: dup
    30: invokespecial #45         // Method java/lang/StringBuilder."<init>":()V
    33: ldc      #47         // String call in ns:
    35: invokevirtual #51         // Method java/lang/StringBuilder.append:(Ljava/lang/String;)Ljava/lang/StringBuilder;
    38: aload     4
    40: getstatic   #57         // Field java/util/concurrent/TimeUnit.NANOSECONDS:Ljava/util/concurrent/TimeUnit;
    43: invokevirtual #61         // Method com/google/common/base/Stopwatch.elapsed:(Ljava/util/concurrent/TimeUnit;)J
    46: invokevirtual #64         // Method java/lang/StringBuilder.append:(J)Ljava/lang/StringBuilder;
    49: invokevirtual #68         // Method java/lang/StringBuilder.toString:()Ljava/lang/String;
    52: astore    6
    54: nop
    55: getstatic   #74         // Field java/lang/System.out:Ljava/io/PrintStream;
    58: aload     6
    60: invokevirtual #80         // Method java/io/PrintStream.println:(Ljava/lang/Object;)V
    63: iconst_1
    64: invokestatic #108        // Method kotlin/jvm/internal/InlineMarker.finallyEnd:(I)V
    67: aload     5
    69: areturn
    70: astore    5
    72: iconst_1
    73: invokestatic #105        // Method kotlin/jvm/internal/InlineMarker.finallyStart:(I)V
    76: new      #41         // class java/lang/StringBuilder
    79: dup
    80: invokespecial #45         // Method java/lang/StringBuilder."<init>":()V
    83: ldc      #47         // String call in ns:
    85: invokevirtual #51         // Method java/lang/StringBuilder.append:(Ljava/lang/String;)Ljava/lang/StringBuilder;
    88: aload     4
    90: getstatic   #57         // Field java/util/concurrent/TimeUnit.NANOSECONDS:Ljava/util/concurrent/TimeUnit;
    93: invokevirtual #61         // Method com/google/common/base/Stopwatch.elapsed:(Ljava/util/concurrent/TimeUnit;)J
    96: invokevirtual #64         // Method java/lang/StringBuilder.append:(J)Ljava/lang/StringBuilder;
    99: invokevirtual #68         // Method java/lang/StringBuilder.toString:()Ljava/lang/String;
    102: astore    6
    104: nop
    105: getstatic   #74         // Field java/lang/System.out:Ljava/io/PrintStream;
    108: aload     6
    110: invokevirtual #80         // Method java/io/PrintStream.println:(Ljava/lang/Object;)V
    113: iconst_1
    114: invokestatic #108        // Method kotlin/jvm/internal/InlineMarker.finallyEnd:(I)V
    117: aload     5
    119: athrow
   Exception table:
     from  to target type
      11  22  70  any
      70  72  70  any
   LocalVariableTable:
    Start Length Slot Name  Signature
      11   109   4 watch  Lcom/google/common/base/Stopwatch;
      0   120   0   a  Ljava/lang/Object;
      0   120   1   b  Ljava/lang/Object;
      0   120   2   f  Lkotlin/jvm/functions/Function2;
      0   120   3 $i$f$timingLog  I
   LineNumberTable:
    line 19: 6
    line 20: 11
    line 21: 12
    line 23: 26
    line 23: 70
    line 23: 76
   StackMapTable: number_of_entries = 1
    frame_type = 255 /* full_frame */
     offset_delta = 70
     locals = [ class java/lang/Object, class java/lang/Object, class kotlin/jvm/functions/Function2, top, class com/google/common/base/Stopwatch ]
     stack = [ class java/lang/Throwable ]
  Signature: #135             // <T:Ljava/lang/Object;U:Ljava/lang/Object;R:Ljava/lang/Object;>(TT;TU;Lkotlin/jvm/functions/Function2<-TT;-TU;+TR;>;)TR;
  RuntimeInvisibleParameterAnnotations:
   0:
   1:
   2:
    0: #7()
}
SourceFile: "Inlines.kt"
SourceDebugExtension:
 SMAP
 Inlines.kt
 Kotlin
 *S Kotlin
 *F
 + 1 Inlines.kt
 pl/koziolekweb/blog/inlines/InlinesKt
 *L
 1#1,28:1
 *E
InnerClasses:
   static final #23; //class pl/koziolekweb/blog/inlines/InlinesKt$main$1
RuntimeVisibleAnnotations:
 0: #112(#113=[I#114,I#114,I#114],#115=[I#114,I#116,I#116],#117=I#118,#119=[s#120],#121=[s#5,s#122,s#8,s#122,s#122,s#6,s#96,s#123,s#124,s#125,s#110,s#111,s#98,s#126,s#97,s#127])

W linii 174 mamy wywołanie lambdy oddelegowane do InlinesKt$main$1, utworzonego w linii 164. I jeszcze kod InlinesKt$main$1:

Listing 8. Kod dodatkowo wygenerowanej klasy wewnętrznej

Classfile /home/koziolek/workspace/oldone/blog_old/target/classes/pl/koziolekweb/blog/inlines/InlinesKt$main$1.class
 Last modified 2016-05-23; size 1280 bytes
 MD5 checksum ab966e9707066ff871fe25438fd2debb
 Compiled from "Inlines.kt"
final class pl.koziolekweb.blog.inlines.InlinesKt$main$1 extends kotlin.jvm.internal.Lambda implements kotlin.jvm.functions.Function2<java.lang.Integer, java.lang.Integer, java.lang.Integer>
 minor version: 0
 major version: 50
 flags: ACC_FINAL, ACC_SUPER
Constant pool:
  #1 = Utf8        pl/koziolekweb/blog/inlines/InlinesKt$main$1
  #2 = Class       #1       // pl/koziolekweb/blog/inlines/InlinesKt$main$1
  #3 = Utf8        Lkotlin/jvm/internal/Lambda;Lkotlin/jvm/functions/Function2<Ljava/lang/Integer;Ljava/lang/Integer;Ljava/lang/Integer;>;
  #4 = Utf8        kotlin/jvm/internal/Lambda
  #5 = Class       #4       // kotlin/jvm/internal/Lambda
  #6 = Utf8        kotlin/jvm/functions/Function2
  #7 = Class       #6       // kotlin/jvm/functions/Function2
  #8 = Utf8        invoke
  #9 = Utf8        (Ljava/lang/Object;Ljava/lang/Object;)Ljava/lang/Object;
 #10 = Utf8        java/lang/Number
 #11 = Class       #10      // java/lang/Number
 #12 = Utf8        intValue
 #13 = Utf8        ()I
 #14 = NameAndType    #12:#13    // intValue:()I
 #15 = Methodref     #11.#14    // java/lang/Number.intValue:()I
 #16 = Utf8        (II)I
 #17 = NameAndType    #8:#16     // invoke:(II)I
 #18 = Methodref     #2.#17     // pl/koziolekweb/blog/inlines/InlinesKt$main$1.invoke:(II)I
 #19 = Utf8        java/lang/Integer
 #20 = Class       #19      // java/lang/Integer
 #21 = Utf8        valueOf
 #22 = Utf8        (I)Ljava/lang/Integer;
 #23 = NameAndType    #21:#22    // valueOf:(I)Ljava/lang/Integer;
 #24 = Methodref     #20.#23    // java/lang/Integer.valueOf:(I)Ljava/lang/Integer;
 #25 = Utf8        this
 #26 = Utf8        Lpl/koziolekweb/blog/inlines/InlinesKt$main$1;
 #27 = Utf8        a
 #28 = Utf8        I
 #29 = Utf8        b
 #30 = Utf8        <init>
 #31 = Utf8        ()V
 #32 = Utf8        (I)V
 #33 = NameAndType    #30:#32    // "<init>":(I)V
 #34 = Methodref     #5.#33     // kotlin/jvm/internal/Lambda."<init>":(I)V
 #35 = Utf8        INSTANCE
 #36 = Utf8        <clinit>
 #37 = Utf8        Lkotlin/Metadata;
 #38 = Utf8        mv
 #39 = Integer      1
 #40 = Utf8        bv
 #41 = Integer      0
 #42 = Utf8        k
 #43 = Integer      3
 #44 = Utf8        d1
 #45 = Utf8        \n\n \n\n 02020H\n¢
 #46 = Utf8        d2
 #47 = Utf8        <anonymous>
 #48 = Utf8
 #49 = Utf8        pl/koziolekweb/blog/inlines/InlinesKt
 #50 = Class       #49      // pl/koziolekweb/blog/inlines/InlinesKt
 #51 = Utf8        main
 #52 = Utf8        ([Ljava/lang/String;)V
 #53 = NameAndType    #51:#52    // main:([Ljava/lang/String;)V
 #54 = NameAndType    #30:#31    // "<init>":()V
 #55 = Methodref     #2.#54     // pl/koziolekweb/blog/inlines/InlinesKt$main$1."<init>":()V
 #56 = NameAndType    #35:#26    // INSTANCE:Lpl/koziolekweb/blog/inlines/InlinesKt$main$1;
 #57 = Fieldref      #2.#56     // pl/koziolekweb/blog/inlines/InlinesKt$main$1.INSTANCE:Lpl/koziolekweb/blog/inlines/InlinesKt$main$1;
 #58 = Utf8        Inlines.kt
 #59 = Utf8        Code
 #60 = Utf8        LocalVariableTable
 #61 = Utf8        LineNumberTable
 #62 = Utf8        Signature
 #63 = Utf8        SourceFile
 #64 = Utf8        EnclosingMethod
 #65 = Utf8        InnerClasses
 #66 = Utf8        RuntimeVisibleAnnotations
{
 public static final pl.koziolekweb.blog.inlines.InlinesKt$main$1 INSTANCE;
  descriptor: Lpl/koziolekweb/blog/inlines/InlinesKt$main$1;
  flags: ACC_PUBLIC, ACC_STATIC, ACC_FINAL

 public java.lang.Object invoke(java.lang.Object, java.lang.Object);
  descriptor: (Ljava/lang/Object;Ljava/lang/Object;)Ljava/lang/Object;
  flags: ACC_PUBLIC, ACC_BRIDGE, ACC_SYNTHETIC
  Code:
   stack=3, locals=3, args_size=3
     0: aload_0
     1: aload_1
     2: checkcast   #11         // class java/lang/Number
     5: invokevirtual #15         // Method java/lang/Number.intValue:()I
     8: aload_2
     9: checkcast   #11         // class java/lang/Number
    12: invokevirtual #15         // Method java/lang/Number.intValue:()I
    15: invokevirtual #18         // Method invoke:(II)I
    18: invokestatic #24         // Method java/lang/Integer.valueOf:(I)Ljava/lang/Integer;
    21: areturn

 public final int invoke(int, int);
  descriptor: (II)I
  flags: ACC_PUBLIC, ACC_FINAL
  Code:
   stack=2, locals=3, args_size=3
     0: iload_1
     1: iload_2
     2: iadd
     3: ireturn
   LocalVariableTable:
    Start Length Slot Name  Signature
      0    4   0 this  Lpl/koziolekweb/blog/inlines/InlinesKt$main$1;
      0    4   1   a  I
      0    4   2   b  I
   LineNumberTable:
    line 14: 0

 pl.koziolekweb.blog.inlines.InlinesKt$main$1();
  descriptor: ()V
  flags:
  Code:
   stack=2, locals=1, args_size=1
     0: aload_0
     1: iconst_2
     2: invokespecial #34         // Method kotlin/jvm/internal/Lambda."<init>":(I)V
     5: return

 static {};
  descriptor: ()V
  flags: ACC_STATIC
  Code:
   stack=2, locals=0, args_size=0
     0: new      #2         // class pl/koziolekweb/blog/inlines/InlinesKt$main$1
     3: dup
     4: invokespecial #55         // Method "<init>":()V
     7: putstatic   #57         // Field INSTANCE:Lpl/koziolekweb/blog/inlines/InlinesKt$main$1;
    10: return
}
Signature: #3              // Lkotlin/jvm/internal/Lambda;Lkotlin/jvm/functions/Function2<Ljava/lang/Integer;Ljava/lang/Integer;Ljava/lang/Integer;>;
SourceFile: "Inlines.kt"
EnclosingMethod: #50.#53        // pl.koziolekweb.blog.inlines.InlinesKt.main
InnerClasses:
   static final #2; //class pl/koziolekweb/blog/inlines/InlinesKt$main$1
RuntimeVisibleAnnotations:
 0: #37(#38=[I#39,I#39,I#39],#40=[I#39,I#41,I#41],#42=I#43,#44=[s#45],#46=[s#47,s#48,s#27,s#29,s#8])

Podsumowanie

Jak zwykle, coś za coś. Z jednej strony mechanizm powiązany z inliningiem pozwala na stworzenie szybszego kodu, pozbawionego narzutu związanego z wywoływaniem warstw pośredniczących. Z drugiej strony taki kod będzie miał większy rozmiar. Nie jest to bez znaczenia w przypadku aplikacji mobilnych. Dla ciekawskich zadanie ustawcie debugger na wywołaniu funkcji f w timingLog i zobaczcie, jak wygląda stos wywołań w obu przypadkach.

Napisz odpowiedź

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

To create code blocks or other preformatted text, indent by four spaces:

    This will be displayed in a monospaced font. The first four 
    spaces will be stripped off, but all other whitespace
    will be preserved.
    
    Markdown is turned off in code blocks:
     [This is not a link](http://example.com)

To create not a block, but an inline code span, use backticks:

Here is some inline `code`.

For more help see http://daringfireball.net/projects/markdown/syntax